Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden:

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Studio Apart C.V.B.A., Holrakkerstraat 85, B-3510 Hasselt, BTW BE 0429.590.432. Deze algemene voorwaarden sluiten de toepassing uit van algemene voorwaarden van de klant, ongeacht het tijdstip waarop deze laatste aan Studio Apart C.V.B.A. werden overgemaakt.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Studio Apart C.V.B.A. te kennen en te aanvaarden.

1.3. Bijzondere voorwaarden, opgenomen in overeenkomsten gesloten tussen Studio Apart C.V.B.A. en de klant, primeren, ingeval van tegenstrijdigheid, op de bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeacht de datum van sluiting van de overeenkomst.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging:

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Studio Apart C.V.B.A. zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand onder voorbehoud van goedkeuring kredietverzekering en wanneer de klant de offerte ongewijzigd en binnen de geldigheidsduur bevestigd aan Studio Apart C.V.B.A.. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant.

2.2. De prijs in de aanbiedingen en offertes van Studio Apart C.V.B.A. zijn exclusief aankoop beelden, fotografie, copywriting, vertaling, handling en transportkosten tenzij anders vermeld.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling:

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Studio Apart C.V.B.A. haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat.

Artikel 4. Levering:

4.1.De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Studio Apart C.V.B.A. niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2.Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen in bijzondere voorwaarden, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

4.3.Het risico van verlies of beschadiging van goederen, besteld door de klant bij Studio Apart C.V.B.A., tijdens de verzending ervan naar de klant wordt gedragen door de klant.

Artikel 5. Risico:

5.1. Alle goederen en digitale gegevens die toebehoren aan de klant en zich bij Studio Apart C.V.B.A. bevinden, worden er bewaard en vervoerd op risico van de klant. De bewaarnemer verbindt er zich toe om het hem toevertrouwde materiaal als een goede huisvader en op een deskundige wijze te bewaren. Het materiaal wordt door de bewaarnemer op een zodanige plaats ondergebracht en bewaard dat de kans op beschadiging, in welke vorm ook, zo gering mogelijk is. Er zal bovendien worden op toegezien dat de klimatologísche omstandigheden waarin de bewaring gebeurt zo optimaal mogelijk zijn. De bewaarnemer is er toe gehouden elke beschadiging of elk verlies of diefstal van de in bewaring gegeven voorwerpen, van welke aard of omvang ook, onmiddellijk na de vaststelling ervan zowel telefonisch als schriftelíjk per e-mail te melden aan de bewaargever.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten:

6.1. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Studio Apart C.V.B.A. (IBAN 38 4500 5039 3172 – BIC KREDBEBB). Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

6.2. Indien de klant niet overgaat tot betaling van de factuur op de vervaldag dan is hij, van rechtswege, aan Studio Apart C.V.B.A. een nalatigheidsintrest verschuldigd berekend conform de wet van 02.08.2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Studio Apart C.V.B.A. zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar en doet elke betalingsmodaliteit vervallen.

6.3. Studio Apart C.V.B.A. behoudt zich het recht voor de diensten
in schijven te factureren en desgevallend een voorschot op de diensten te vorderen. Indien de klant diensten bestelt die door Studio Apart C.V.B.A. afgerekend moeten worden in andere valuta dan in Euro, is het wisselkoersrisico steeds ten laste van de klant.

6.4. Studio Apart C.V.B.A. behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van de diensten, inclusief doch niet beperkt tot hosting, te schorsen en afdoende waarborgen te eisen alvorens de verdere uitvoering van de diensten te hervatten indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en / of andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en / of onmogelijk maken (zoals bv het niet betalen van de facturen). Indien de klant weigert of zich in onmogelijkheid bevindt om hierop in te gaan behoudt Studio Apart C.V.B.A. zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen en toepassing te maken van artikel 11.2.

Artikel 7. Klachten – protest van de factuur:

7.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Studio Apart C.V.B.A. te worden bezorgd binnen een termijn van 8 kalenderdagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid – Algemeen:

8.1. Studio Apart C.V.B.A. verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Studio Apart C.V.B.A. is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

8.2. Studio Apart C.V.B.A. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden. Studio Apart C.V.B.A. zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Studio Apart C.V.B.A. of een aangestelde.

8.3. De aansprakelijkheid van Studio Apart C.V.B.A. met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Studio Apart C.V.B.A.. De totale aansprakelijkheid van Studio Apart C.V.B.A., zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Studio Apart C.V.B.A. werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

8.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Studio Apart C.V.B.A. geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

8.5. Studio Apart C.V.B.A. garandeert op geen enkele wijze een foutloze werking van een geprogrammeerde applicatie die online of offline via een digitaal apparaat wordt benaderd. Studio Apart C.V.B.A. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit een eventuele foutieve of onderbroken werking van een geprogrammeerde applicatie.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten:

9.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s.

9.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Studio Apart C.V.B.A. ontwikkelde sites.

9.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Studio Apart C.V.B.A. geleverde diensten, waaronder doch niet beperkt tot grafische ontwerpen, foto’s, bewegende beelden, analyses, diagrammen, broncodes, scenario’s, … worden overgedragen aan de klant door de integrale betaling van de factuur. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de geleverde diensten gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de geleverde goederen en/of diensten evenwel foto’s, tekeningen of video’s bevatten die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Studio Apart C.V.B.A. werden gehaald van een website die online foto’s, illustraties, video’s ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s, tekeningen en video’s verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. Studio Apart C.V.B.A. verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s, illustraties en video’s.

9.4. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Studio Apart C.V.B.A. te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Studio Apart C.V.B.A. onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Studio Apart C.V.B.A. waarvan hij kennis neemt.

9.5. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan niet open source, gepersonaliseerde content management systemen behoren exclusief toe aan Studio Apart C.V.B.A. of een derde waarmee Studio Apart C.V.B.A. hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits integrale betaling van de licentievergoeding, bepaald in de overeenkomst tussen de klant en Studio Apart C.V.B.A., verkrijgt de klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kenen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

Artikel 10. Uitvoering van de diensten:

10.1.Algemeen

10.1.1. In het algemeen is Studio Apart C.V.B.A. bij het uitvoeren van de diensten slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

10.1.2. In het algemeen is Studio Apart C.V.B.A. steeds gerechtigd om een beroep te doen op derde-onderaannemers voor het uitvoeren van het geheel of een deel van de diensten.

10.1.3. De door Studio Apart C.V.B.A. verstrekte diensten mogen
ten alle tijde door Studio Apart C.V.B.A. ingezet worden bij opdrachten voor derden, tenzij de klant hier uitdrukkelijk schriftelijk voorafgaand bezwaar tegen aantekende. 10.1.4. De door Studio Apart C.V.B.A. verstrekte diensten kunnen steeds gebruikt worden als referentie bij derden en op de eigen website van Studio Apart C.V.B.A. en met Studio Apart C.V.B.A. verbonden ondernemingen.

10.2. Hostingdiensten en domeinnamen 10.2.1. Voor de hosting en domeinnamen werkt Studio Apart C.V.B.A. samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. De klant begrijpt en aanvaardt dat er zich tijdelijke onderbrekingen van om het even welke internetdiensten kunnen voordoen en dat de garantie van het percentage uptime door de hoster vastgelegd en nagestreefd wordt en niet door Studio Apart C.V.B.A. zelf. In geen geval zal Studio Apart C.V.B.A. aansprakelijk gesteld kunnen worden voor mogelijke schade die door dergelijke onderbrekingen zou kunnen worden veroorzaakt. Evenmin zullen dergelijke onderbrekingen recht geven op enige vorm van compensatie in hoofde van de klant.

10.2.2. Tenzij anders overeengekomen bij de bestelling worden de hostingdiensten door Studio Apart C.V.B.A. aan de klant verstrekt voor een periode van 12 maanden, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 5 weken voor de komende vervaldag zijn opzeg aan Studio Apart C.V.B.A. over te maken per aangetekende brief, bij gebrek waaraan de overeenkomst met eenzelfde termijn zal verlengd worden. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende periode van 12 maanden verschuldigd zijn.

Artikel 11. Beëindiging van de overeenkomst:

11.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Studio Apart C.V.B.A. het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

11.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Studio Apart C.V.B.A. verleende of ingekochte diensten betalen, alsook de kosten die Studio Apart C.V.B.A. moet maken als gevolg van deze beëindiging. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Studio Apart C.V.B.A..

11.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

11.4.De beëindiging van de overeenkomst heeft tot gevolg dat alle gegevens die zich op apparaten beheerd door Studio Apart C.V.B.A. bevinden, zonder verdere verwittiging verwijderd worden. Deze verwijdering kan op geen enkele wijze aanleiding geven tot aansprakelijkheid vanwege Studio Apart C.V.B.A..

Artikel 12. Geheimhoudingsplicht:

12.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13. Verwerking persoonsgegevens:

13.1. Telkens Studio Apart C.V.B.A. persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de Klant, heeft Studio Apart C.V.B.A. de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.
Artikel 14. Overmacht:

14.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Studio Apart C.V.B.A. geen controle heeft, bevrijden Studio Apart C.V.B.A., voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 15. Nietigheid:

15.1. Indien één der artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zou blijken te zijn dan stemmen partijen er mee in deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling dewelke zo nauw als mogelijk aansluit bij de bedoeling en de draagwijdte van de nietige bepaling. Deze vervangende bepaling zal alsdan toepassing vinden.

Artikel 16. Opleidingen

16.1. Alle content die door Studio Apart CV wordt geleverd met betrekking tot een opleiding die door Studio Apart CV gegeven wordt mag op geen enkele wijze doorgegeven worden aan derden. Het is ten strengste verboden om lesinhouden te kopieren, te verdelen, te publiceren of op enige andere wijze door te geven aan derden.

16.2. Incompany opleidingen mogen enkel bijgewoond worden door interne werknemers. Het is verboden om derden uit te nodigen op de interne opleidingssessies tenzij schriftelijke toelating van Studio Apart CV. Bij het niet naleven van deze voorwaarden kan Studio Apart CV de opleiding onmiddellijk stopzetten zonder terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

16.3. annulatie: Annuleren van de opleiding dient per email te gebeuren ten minste 14 dagen voor de aanvang van de cursus. Bij laattijdige annulatie wordt het volledige inschrijvingsbedrag in rekening gebracht.

16.4. Inschrijvingsgelden dienen voor de aanvang van de cursus betaald te zijn. Indien niet of laattijdige betaling behoudt Studio Apart CV zich het recht om de reservering te annuleren.

16.5. Terugbetalings garantie op de online opleiding juwelenfotografie: Als je binnen de 5 dagen geen professionele foto kan maken van een juweel op een witte achtergrond dan betalen wij je de online cursus terug wanneer alle voorwaarden voldaan zijn, zijnde: Je kan aantonen dat je effectief 5 dagen lang 8u per dag gespendeerd hebt met het inoefenen van de stof. Zowel het fotograferen als het Photoshop gedeelte. Je kan aantonen dat je gebruik hebt gemaakt van de automatische Photoshop handelingen die wij aanbieden. Je moet kunnen aantonen dat je een bijles geboekt hebt en gevolgd hebt. Je gebruik gemaakt hebt van een Nikon of Canon spiegelreflex die niet binnen de reeks van de Nikon 3000 toestellen valt. Je gebruik gemaakt hebt van een lens met autofocus. Je ons gecontacteerd hebt met het onderwerp waarmee je vast zat en wij je niet hebben kunnen verder helpen. Voor deze laatste zullen wij onze eigen bewijsmaterialen voorleggen.

Artikel 17. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank:

17.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Studio Apart C.V.B.A.. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/ of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank bevoegd voor de maatschappelijke zetel van Studio Apart